St. Mary's Syrian Orthodox Church, Houston, TX
4637 W Orem Drive
Houston, TX 77045
United States

http://www.stmaryschurchhouston.com
Morning Prayer 8:30 Holy Qurbono 9:15 am Sunday School 11:30 amVicar:
Rev. Fr. Pradosh Mathew
Priest
(405) 638-5865
fr.pradosh@gmail.comOther Priests/Deacons: Rev. Fr. Martin Babu, Rev. Dn. T. S. Varghese