Churches

St. Mary's Syrian Orthodox Church, Houston, TX

4637 W Orem Drive
Houston, TX 77045
United States


Website: https://www.stmaryschurchhouston.org/
Worship Times: Morning Prayer 8:30 Holy Qurbono 9:15 am Sunday School 11:30 am
Vicar: Rev. Fr. Shinoj Joseph